Båtnytt

Här väntas kraftiga avgiftshöjningar för båtplatser

Många av Stockholms hamnanläggningar för fritidsbåtar är i kraftigt behov av upprustning. Finansieringen ska lösas genom höjda arrendeavgifter för båtklubbar.

Här väntas kraftiga avgiftshöjningar för båtplatser
Stockholms kommunägda hamnanläggningar för fritidsbåtar är i dåligt skick. För att finansiera renoveringar höjs arrendeavgifterna för Stockholms ideella båtklubbar kraftigt nästa år. Foto: iStock

Hamnanläggningarna för fritidsbåtar som ägs av Stockholms stad är i många fall i akut behov av upprustning. Dessa renoveringar ska nu finansieras genom höjda mark- och anläggningsarrenden för de klubbar som hyr av staden. Detta beslutades nyligen i Idrottsnämnden.

Gå direkt till: Så mycket kostar avgiftshöjningarna båtklubbarna

Bakgrunden till beslutet är att Idrottsförvaltningen under 2017 gjort en översyn över alla stadens 91 hamnanläggningar för att få fram en analys av underhållsbehovet. Resultatet visar att "befintliga hamnanläggningar har i ett till många delar mycket eftersatt underhåll, som även till stora delar är att betrakta som akut."

2015 infördes en ny debiteringsmodell för klubbarna men denna visar sig nu ge för lite intäkter för att täcka renoveringsbehoven. Därför gör man nu om modellen igen. En intressant sak att notera i den nya modellen är att staden är kreativ i jakten på nya intäktskällor.

Vissa båtklubbar har helt eller delvis egna brygganläggningar. För dessa har man tills nu bara betalat en mindre avgift för arrende av vattenområde där de är placerade. Detta arrende höjs nu med 67 procent, samtidigt som staden inför en ny avgift för klubbens egna bryggor; "I de fall klubbägda bryggor ligger skyddade, förtöjda eller kopplade mot av staden ägda bryggor tillkommer en kostnad om 60 kr/m".

Klubbens bryggor får nu alltså betala en form av hamnavgift för att de nyttjar de kommunägda bryggorna. 

Nästa sida: Så blir båtklubbarnas nya avgifter