Allt om båtförsäkringar

Allt om båtförsäkringar

Om försäkringar, olika försäkringsbolag och priser. Dessutom kort om hur premien sätts och hur du själv kan sänka premien.

Ett trettiotal sidor på ren byråkratsvenska med små, små bokstäver. Ett bättre sömnpiller får man leta efter. PB har läst det finstilta &

Det finstilta Luntan är tjock och vanligtvis skriven med små, små bokstäver och den inbjuder knappast till någon roande läsning. Det handlar naturligtvis om det finstilta, villkoren som båtägaren antas ha tagit del av när försäkringsavtalet är tecknat och klart. Flertalet båtägare har säkert fått nog innan de ens har kommit till innehållsförteckningen och får helt enkelt lita på att det som sägs är vettigt, i det stora hela. Men för petimetern kan sidorna vara ett eldorado, en fest i paragrafernas och de heliga undantagens tecken. Här regleras nämligen det mesta - alltifrån hur mycket en kikare ersätts med till att det uttrycks klart och tydligt att bolaget minsann inte ersätter skador som orsakats direkt eller indirekt av en atomkärnprocess.

På dessa sidor finns också matnyttig information som en båtägare i många fall bör känna till, som att vissa bolag kräver att försäkringstagaren tecknar en tilläggsförsäkring om båten ska hyras ut. Det står också i dokumentet att försäkringen automatiskt upphör när båten får en ny ägare, även om säljaren omtänksamt sagt upp försäkringen med en viss överlappning för att den nye ägaren i lugn och ro kan börja ringa runt till försäkringsbolagen.

Vad som också är viktigt att känna till är just begränsningarna, när försäkringsskyddet - ersättningen - minskas eller helt upphör av olika anledningar. Exempel på omständigheter, som kan göra att du inte får ut något på försäkringen, är om du varit påverkad av alkohol eller uppträtt på ett uppsåtligt eller vårdslöst sätt.

De flesta båtägare försäkrar sin båt med en så kallad helförsäkring som omfattar sjöskador, brand, transport och uppläggning, stöld och skadegörelse samt ansvars- och rättsskydd. Flera bolag erbjuder halvförsäkringar, där bland annat sjöskademomentet saknas. Det finns också möjlighet att bara teckna en ansvarsförsäkring, som skyddar mot person- eller sakskador på tredje man.

Ersättning för båten, båttillbehör och personliga tillhörigheter. När du tecknar försäkringen anger du båtens värde och värdet på eventuell utrustning och personliga tillhörigheter. Detta motsvarar det sammanlagda värdet på den försäkrade egendomen. Skulle du ha angett ett försäkringsbelopp som understiger marknadsvärdet, har du betalat för låg premie och ersättningen blir därför lägre. Det är du som ansvarar för att beloppet överensstämmer med verkligheten.

Förutom själva båten försäkras även utrustningen, både sådant som hör till båten och till dig personligen. Som båttillbehör räknas sådan utrustning som tillhör båten och som anses normal för båtar av samma slag, som utombordsmotor, jolle, livflotte, flytväst med mera. Vissa tillbehör ersätts med en maxgräns, som till exempel släpjollar, kikare, verktyg, radioutrustning och reservdelar. De flesta försäkringar täcker personligt lösöre upp till ett visst belopp, 2000-5000 kronor är vanligt. Detta är en summa som lätt passeras om du bara förvarar ditt sjöställ ombord. Men flertalet försäkringsbolag erbjuder en tilläggsförsäkring för personligt lösöre.

Som personligt lösöre räknas bland annat: * Regnställ, flytjackor, kläder. * Mobiltelefon, kamera och dator samt annan elektronik som inte är typisk för just marint bruk. * Fiskeredskap, inklusive det som är fast monterat ombord. * Dyk- och vattenskidutrustning.

När försäkringen inte gäller Det är inte alltid som försäkringen gäller, det är värt att känna till. Till att börja med upphör försäkringen att gälla så fort båten bytt ägare. Det är personen som har det största ekonomiska intresset som ska vara försäkringstagare.

Nedan följer några andra fall där försäkringen inte gäller, då det alltså inte kommer att utgå någon ersättning: * När båten är uthyrd och deltar i kappsegling. * När motorbåten deltar i hastighetstävling. * Om du varit alkohol- eller narkotikapåverkad och av den anledningen orsakat en skada annan än ansvarsskada. * Om du använt båten på andra vatten och sätt än vad som sägs i CE-klassningen. Försäkringen gäller dock om du kan bevisa att skadan uppkommit oberoende av på vilket vatten eller vilket sätt du använt båten.Aktsamhetskrav - försäkringsbolagen kräver Försäkringsbolagen ställer mer eller mindre hårda krav på sina kunder. Det kan handla om krav på sjömannaskap, båtens skick och sjövärdighet, förtöjning, vinterförvaring och att förhindra brand ombord. Om du inte skulle följa aktsamhetskraven risker du att ersättningen sänks med upp till 50 procent beroende på vilket krav som är åsidosatt.Båtförsäkringens olika delar En Båtförsäkringar kan i viss utsträckning skräddarsys efter personliga önskemål. Men i huvudsak är en helförsäkring uppbyggd av följande delar: * Sjöskada * Brandskada * Transport- och uppläggningsskada * Stöld och skadegörelse * Ansvar * RättsskyddSjöskada Det finns ju ett talesätt som säger att det finns två sorters båtmänniskor: de som gått på grund och de som kommer att gå på grund. Våra skärgårdar är ju som bekant fulla av elaka grynnor och bôer som ligger och lurar. Att grundstötningar hör till vanligheterna märks också i försäkringsbolagens statistik över skadeorsaker. Majoriteten av alla händelser som rapporteras är grundstötningar. Samtidigt, hos reparationsvarven, står de allra flesta båtar uppställda där av precis samma grundorsak. Vis av erfarenheter tecknar således nästan alla båtägare, som har en liten större övernattningsbar båt, en så kallad helförsäkring, som täcker just dessa skador.

Termen sjöskador omfattar i huvudsak: — Grundstötningar — Kollisioner — Om båten strandar, det vill säga ränner upp på land — Om båten kantrar — Om vatten plötsligt tränger in i båten och orsakar vattenskador eller gör att båten rent av sjunker — Annan plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse


Försäkringsbolagens aktsamhetskrav Båt och eventuell jolle ska vara i sjövärdigt skick, både när det gäller skick och bemanning. Båten måste också alltid vara länsad och föra skeppsljus enligt gällande regler.


Utöver försäkringsbeloppet som anges i försäkringsbrevet och som består av marknadsvärdet av båten och utrustning, ersätts också kostnader för bland annat: * Provisoriska reparationer nödvändiga för att rädda båten ur ett nödläge. * Bärgning och transporter till reparationsställe. * Transporter från reparationsställe till ordinarie båtplats. * Kostnader för borttagning av vrak, om du enligt lag är skyldig att frakta bort det. * Vid brand ersätts bockar, vagga och täckningmaterial till en viss maxgräns.Försäkringen ersätter inte: * Skador i form av nedsmutsning eller repor i båtens ytskikt. * Skador som är en följd av konstruktions-, tillverknings- eller materialfel, uppspruckna limfogar, förslitning, ålder, korrosion, röta eller bristande underhåll och vård. * Skönhetsfel som uppstått på grund av reparation som färgavvikelse eller avvikelser i mönster på plastytor eller liknande. * Merkostnader som uppstår vid reparation som beror på att ägaren inte åtgärdat tidigare fel på båten eller inte har skött om båten på ett korrekt sätt. * Förbättringar av båtens konsttruktion. * Stillestånd, att båtägaren inte kunnat bruka båten under reparationstiden. * Affektionsvärde, det vill säga saker som bara har ett personligt värde för ägaren.Självrisken kan höjas Flertalet försäkringsbolag höjer självrisken med 10-25 procent på vissa skador, till exempel om vatten plötsligt och oförutsett tränger in i båten eller om en plötslig och oförutsedd skada inträffar på mast och rigg vid kappsegling.Uppläggnings- och transportskada Varje år inträffar någon incident, som får genomslag i media, med en uppallad båt som faller omkull med stora skador som följd. Dessvärre har detta också resulterat i svåra personskador, till och med dödsfall, när båten ramlat mot marken. Men vanligare är att båten helt enkelt tappas på marken eller i vattnet under sjösättning eller upptagning eller när båten transporteras till eller från sjösättningsrampen. Försäkringen täcker dessa skador, men här är det viktigt att följa de aktsamhetskrav kring uppställning och förvaring av båten som försäkringsbolagen dikterat för att få full ersättning. Förutom att båten ska vara uppallad på ett säkert sätt bör den också vara surrad och täckt av presenning.


Vinterskador som inte ersätts av försäkring När båten står uppallad på land och båtägaren kopplar av från båten under några månader, är det lätt att obehagliga skador inträffar. Dessvärre är det många av dessa skador som inte täcks av försäkringen, då flertalet kan förebyggas med rätt förberedelser.

Det kan handla om skador som orsakats av: * is, snö, mögel eller till och med djur; * nedsmutsning eller missfärgningar på skrovet orsakat av kappellet * batterisyra som runnit ut i båten. Dessutom ersätts inte skador på motorn som bland annat beror på: * enbart kortslutning * enbart vatten eller fukt * bristande smörjning * felaktig smörjning eller bristande underhållBrand Försäkringsbolagen har noggranna aktsamhetskrav på dig och din båt för att försöka förhindra brand ombord. Bland annat krävs det att båten är utrustad med en godkänd brandsläckare om båten har en motor över 20 hästkrafter eller om det finns kök eller värmare ombord där en öppen låga används. Dessutom måste alla installationer vara avsedda för marint bruk och fackmannamässigt utförda. Försäkringen ersätter skador som uppkommer genom: - brand, - blixtnedslag och - explosion

Men försäkringen ersätter normalt inte skador som uppkommit på grund av att motorn överhettats, inte brandskador som beror enbart av kortslutning. Hos vissa bolag finns möjlighet att teckna en extra försäkring för maskinskada under vissa förutsättningar, till exempel att motorn inte är äldre än tio år. Om försäkringstagaren inte följer bolagets krav kan ersättningen minskas, normalt med 25 procent.Stöld och skadegörelse ”Det är inte om din motor kommer att bli stulen, det handlar snarare om när”, säger Kjell Hallblom som är skadereglerare på Svenska Sjö. Han syftar på nyare motorer, främst fyrtaktare, i storleksklassen 50-100 hästkrafter.

Försäkringsbolagen står maktlösa, båtägarna är uppgivna och polisen ligger flera steg efter tjuvarna, som i många fall använder sig av mycket raffinerade motorer: ”De har kranar på båtarna och även skärbrännare. En motor, trots de bästa motorlåsen, plockas av på några sekunder och sedan försvinner de iväg i mörkret &”, säger Kjell Hallblom

Därför är aktsamhetskraven hårda på försäkringstagarna. Men kraven skiljer sig en aning mellan de olika försäkringsbolagen. Låsanordningar ska finnas på utombordare och i en del fall, måste de vara fastbultade. Om motorn monteras av från båten ska den förvaras i ett låst utrymme. Utrustning, som inte är fast monterad, måste förvaras i ett låst utrymme. Under vinterförvaring får de dock inte finnas kvar i båten. Tänk på att vhf, gps och ekolod och liknande utrustning inte anses vara fast monterade om de sitter monterade med bygel eller kassett i olåst utrymme. Förvaras båten på trailer kräver bolagen att den är låst med godkänt trailerlås eller klass-3-kätting och hänglås, eller att den förvaras i ett låst utrymme som bara ägaren disponerar. Om försäkringstagaren brister i dessa aktsamhetskrav minskas ersättning markant, för vissa försäkringsbolag med 50 procent. Försäkringen täcker också eventuell skadegörelse, gjord av tredje man. Däremot får du ingen ersättning om båten blivit utsatt för skadegörelse av någon som hyrt din båt, såvida du inte har tecknat en specialförsäkring.Ansvarsskada Ansvarsförsäkringen ger dig ett skydd mot skadeståndsanspråk från tredje man. Detta är något som är ovanligt men, om det inträffar, kan omfatta stora pengar. Försäkringen gäller dig i egenskap av ägare, förare eller besättningsman. Ersättningsbeloppen är stora och varierar mellan de olika försäkringsbolagen. Men det handlar om miljonbelopp.

Försäkringen ger dig ersättning om du varit upphov till att skada någon annan människa eller båt på sjön. Den gäller inte för ersättning av skada på människor i den försäkrades båt, bara så kallad tredje man. Inte heller på skada på egendom som du hyr, lånar eller reparerar.Rättsskydd Skulle du behöva juridisk hjälp vid tvister kring skador, reparationer, köp och försäljning, då har du tillgång till ett rättsskydd genom din båtförsäkring. Försäkringen gäller också vid brottmål om du misstänks eller åtalas för en vårdslös gärning ute på sjön. Men det finns undantag, när försäkringen inte gäller. Till exempel så gäller inte försäkringen vid tvister mellan delägare i båten eller mellan parter vid uthyrning.

Skyddet gäller för tvister som kan prövas av tingrätt eller av en så kallad ”dispachör”, en person som utreder ersättningskrav vid haveri, i Sverige eller motsvarande domstol i de övriga länderna. För att försäkringen ska gälla måste du anlita ett kvalificerat juridiskt ombud. Vilka krav som gäller på ombudet, se dina försäkringsvillkor. Försäkringen betalar inte ut någon ersättning för förlorad arbetsinkomst, privat utlägg, resor och liknande.


Värdering av skada Samtliga försäkringsbolag betalar ersättning enligt marknadsvärdet på båten och dess utrustning. Skulle båten ha sjunkit eller blivit stulen får du ett belopp som motsvarar hur mycket en liknande båt, med hänsyn till åldern och skicket, skulle ha kostat på begagnatmarknaden. Vad gäller utrustning kommer ett åldersavdrag att göras, om det inte går att få tag på liknande begagnad utrustning. Tabeller för åldersavdrag hittar du i villkoren.

Förutom segel av extrema material, som kevlar, är det elektroniken det som har den snabbaste avskrivningen. Efter fem år värderas elektronisk utrustning som gps och ekolod till cirka 60 procent av marknadsvärdet för en helt ny likvärdig produkt. Tänk också på att priserna på elektronik sjunker för varje år. Detta gör att ersättningen verkar futtig med tanke på vad du själv gav för elektroniken när du köpte den ny.

Andra krav Spara kvitton på alla utlägg du haft och som du vill få ersättning för. Påbörja inte reparation innan du fått klartecken från försäkringsbolaget.


Här får du åka med båten Samtliga bolag tillåter segling i Östersjön, Kattegatt och Skagerack, i Norge, Danmark, Finland och Sverige, samt i dessa länders territorialvatten söder om polcirkeln. Några tillåter segling i Nordsjön under sommarmånaderna. Samtliga försäkringsbolag tillåter att båten ligger i sjön året runt.

Av: Johan Andreasson