Trygg affär med besiktningsman

Trygg affär med besiktningsman

Köpa båt är jämte bostad ofta den största affär som många av oss någonsin genomför. För att undvika att köpa grisen i säcken kan det vara bra att anlita en besiktningsman. Dock kan det vara bra att veta att det är skillnad på besiktingsman och besiktningsman.

Är det nödvändigt att anlita en besiktningsman? Självfallet är det mycket bra, ofta oundvikligt. En båtköpare kan endast i begränsad omfattning efter köpet göra gällande att fel och brister funnits på båten vid när den köptes. Köparen kan nämligen inte åberopa fel som han borde ha upptäckt vid en undersökning av båten och som varit påkallad med hänsyn till båtens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga båtar samt övriga omständigheter vid köpet. Köparen har alltså en plikt att undersöka den båt som han avser att köpa om inte möjligheten att rikta krav mot säljaren skall gå förlorad. Om köparen anlitar en besiktningsman uppfyller han sin undersökningsplikt. Emellertid anses köparen då medveten om de fel besiktningsmannen finner vid sin besiktning vilket kan ha stor betydelse vid t ex en tvist mellan en köpare och en säljare.

En köpare som inte själv besitter tillräckliga teoretiska och praktiska sak-kunskaper kan därför ha stor hjälp av en besiktningsman. En besiktning kan ju innebära att köparen kan få fel åtgärdade av säljaren eller att köparen erhåller en prisreduktion. På motsvarande sätt har säljaren en upplysningsplikt om eventuella fel och brister som han känner till om skador och reparationer. En säljare riskerar att få ansvara för fel och brister som han underlåtit att informera om. Om en besiktningsman anmärker på fel eller brister kan dessa anmärk-ningar även ligga till grund för en uppskattning av eventuella kostnader för att åtgärda båten, vilket kan bespara både köparen och säljaren tråkiga och ofta kostsamma efterräkningar. Kostnaden för en besiktning kan betala sig många gånger om.

En båtbesiktningsman skall besitta erfarenhet från tillverkning, reparation och handhavande av olika typer av båtar. Besiktningsmannen skall kartlägga och granska båtens skick vid försäljningstidpunkten.

En normal besiktningen omfattar en okulär besiktning av åtkomliga delar av skrov och däck samt de tekniska installationer som är åtkomliga vid besikt-ningstillfället. Besiktningen innefattar även en funktionsprovning av båtens tekniska installationer Vid besiktning av glasfiberbåtar bör även en fuktmätning utföras av skrov och däck.

Mot bakgrund av vad som framkommit under besiktningen skall besiktningsmannen göra en bedömning om föreligger risk för brist eller fel på båten. Bedömningen skall göras utifrån båtens allmänna skick och från vad man har anledning att förvänta sig. Det är viktigt att notera att en ingående teknisk utredning, som kan vara nödvändig, inte omfattas av en normal besiktning. Vid sådana fall bör besiktningsmannen rekommendera fortsatt teknisk utredning. En normal besiktning omfattar inte heller skrovdelar som inte kan besiktigas utan förstörande provning eller förhållanden på vad som dolts under vattnet vid besiktning i sjön. Vidare ingår normalt inte besiktning av motor och backslag som inte kan besiktigas utan att det tas isär. En besiktning omfattar inte heller kontroll av båtens ägarförhållande eller om båten är tagen som säkerhet hos finansbolag eller liknande. Däremot bör en besiktningsman vara insatt i reglerna för CE-märkning.

Efter besiktningen sammanställer besiktningsmannen sina anteckningar, foto-grafier och annan information i ett skriftligt besiktningsutlåtande. Utlåtandet, som innehåller ett antal besiktningspunkter, innefattar kommentarer över vad som framkommit vid besiktningen. Efter slutförd besiktning bör besiktnings-mannen gå igenom protokollet och muntligen redogöra för de eventuella fel och brister han funnit samt ge råd om t ex fortsatt teknisk utredning.

Kostnaden av båtbesiktningen påverkas huvudsakligen av båtens storlek och hur lång resvägen är. En normal besiktning kostar cirka 6.000 kr plus rese-kostnader och övriga utlägg.

Spelar det då något roll vilken typ av besiktningsman som anlitas? Det finns nämligen olika typer av båtbesiktningsmän.

Säkerhetsbesiktningsman.

Dessa besiktningsmän är inte en yrkesmän med båtbesiktning som jobb utan har genomgått en kortare kurs hos Svenska Båtunionen och lärt sig att titta på de grundläggande säkerhetsaspekterna och varna för säkerhetsfel. Ofta finns någon säkerhetsbesiktningsman per båtklubb. En säkerhetsbesiktningsman får bara uttala sig om säkerheten. Säkerhetsbesiktningar är ett samarbete mellan försäkringsbolagen och SBU. Många försäkringsbolag har som krav att en båt som är äldre än 25 år, vart tredje år skall genomgå en säkerhetsbesiktning.

Godkänd besiktningsman.

Begreppet godkända besiktningsmän finns inte i Sverige. Ingen har rätt att titulera sig godkänd besiktningsman.

Auktoriserad besiktningsman.

Om man vill ha en fullständig besiktning av båten skall en auktoriserad besiktningsman anlitas. En auktoriserad besiktningsman kan vara: "förordnad av Svenska Handelskammaren”, "utsedd av Sjöfartsverket" eller ”auktoriserad av Båtbesiktningsmännens Riksförening, BBR”. Dessa organisationer upprättar förteckningar över ”sina” besiktningsmän.

För att bli antagen som besiktningsman hos Handelskammarens söker man själv, men på rekommendation av någon annan. Förordnandet gäller ett år i taget. Handelskammaren kräver att besiktningsmannen skall vara lämplig, ha viss branschvana och inte ha ekonomiska problem. För att bli utesluten finns inga formella krav som måste vara uppfyllda utan det sker en lämplighets-prövning. Följden blir då att förordnandet inte förnyas nästa år.

Sjöfartsverkets system är likartat med Handelskammarens. Enda skillnaden är att Sjöfartsverkets godkännande är gratis medan Handelskammarens auktorisering kostar pengar.

De enda besiktningsmännen som har rätt att kalla sig auktoriserade är de vilka är auktoriserade av Båtbesiktningsmännens Riksförening, BBR, som är en intresseförening. BBR sysslar frågeställningar kring båtbesiktning, utreder krav som ställs mot dess medlemmar samt bedriver vidareutbildning av sina med-lemmar.

För att få bli medlem i BBR krävs att besiktningsmannen genomgår ett teoretiskt prov och en eller flera provbesiktningar där den sökande får besiktiga en båt som redan är besiktigad av en auktoriserad besiktningsman. I bedömningen för auktorisation och medlemskap i BBR bedöms även integritet och personlighet. Auktorisationen gäller tillsvidare.

En säkerhetsbesiktningsman har ingen försäkring och har heller inget juridiskt ansvar för den bedömning han gör. En auktoriserad besiktningsman är däremot rekommenderad att ha försäkring. Handelskammaren och Sjöfartsverket kräver inte försäkringar. BBR har en gemensam ansvarförsäkring för sina medlemmar. En auktoriserad besiktningsman svarar personligen för sina egna utlåtanden. En seriös båtbesiktningman har emellertid tecknat ansvarsförsäkring för det fall han missar något som är besiktningsbart och detta innebär skada för den som beställt besiktningen.

Av: Lars Häller