Kolla det finstilta

Kolla det finstilta

Försäkringsbolagen har olika villkor för ersättning vid brand. Var extra noga med vad försäkringen täcker.

Brandskador bland fritidsbåtar ökar lavinartat i Sverige. Pelle Hedberg på Alandia berättar att brandskadorna snart är lika många som grundstötningsskadorna.

- Det beror på alla 220-voltsapparater som börjar finnas i båtarna: värmare, avfuktare, batteriladdare och tv-apparater. Det vanligaste händelseförloppet är att en gammal eller ny men dålig apparat börjar brinna och sen sprider sig elden blixtsnabbt. Plastbåtar brinner så in i vassen.

Många av brandskadorna sker på uppläggningsplatsen under vintern. Det är inte ovanligt att båtar vinterförvaras med värme, batteriladdning och avfuktare igång. De senaste åren har det skett flera dramatiska varvsbränder. Senast i raden drabbades Dalbobåtar i Åmål, där flera hundra båtar brann upp. När det väl börjat brinna blir skadorna ofta omfattande, eftersom båtarna ligger tätt.

Till Konsumenternas Försäkringsbyrå vänder sig privatpersoner som vill ha rådgivning eller av någon anledning är missnöjda med hanteringen av ett försäkringsärende. Även där märks en tydlig ökning av samtal som handlar om brand ombord på fritidsbåtar. Camilla Bratt är informationsansvarig och berättar att många som hör av sig misstänker problem med värderingen av båten i samband med brandskador.

- Det är vanligt att båtägaren vill att båten ersätts medan försäkringsbolaget anser att den kan saneras, säger hon.

Bild 335342

En annan tvistefråga är vilken utrustning som täcks av båtförsäkringen. Camilla Bratt ger rådet att kontrollera vad som står i villkoren. I båtförsäkringen ingår normal utrustning för att framföra båten och sådana verktyg som behövs för skötseln. Det kan även ingå en del personlig lösegendom, men ofta finns det maxbelopp som är gans-ka låga. Annars är det bortaskyddet i hemförsäkringen som gäller om saker på båten förstörs eller blir stulna.

Håll koll på villkor och premie

Eftersom brand är en av de vanligaste försäkringsskadorna är det viktigt att kolla upp hur din försäkring gäller vid brandskador.

Villkoren och premierna skiljer en hel del mellan försäkringsbolagen.

Var särskilt noggrann med att kolla upp hur försäkringsbolaget värderar båten vid en totalförlust. Att den är försäkrad till ett visst värde är inte detsamma som den ersättning du får om den blir totalförstörd eller stulen. Försäkringsbolaget gör en värdering av marknadsvärdet, och det är inte ovanligt med överförsäkrade båtar.

Tänk på att villkor och premier förändras över tiden. Håll dig uppdaterad så slipper du hamna i bekymmer den dag en olycka sker.

Hitta brandfarorna i förväg

Bild 335343

Det bästa är förstås att aldrig behöva bli ersatt genom sin försäkring utan hitta farorna i förväg. Ha som rutin att kontrollera el-, gasol- och bränsleinstallationer årligen. Dåliga elinstallationer som medför överbelastning och överhettning kan orsaka bränder ombord. Se också till att alltid hantera brandfarliga ämnen varsamt.

- De största brandriskerna på en båt finns bland alla brandfarliga vätskor. Det konstaterar Lars Brodin, som är brandingenjör och rådgivare på Brandskyddsföreningen. Störst är faran vid hantering av bensin:

- Vid utsläpp av bensin bildas gasmoln. Vanligast är därför att det börjar brinna i samband med tankning. Antändningen på en båt blir ofta explosiv. Diesel är lika farligt som bensin när det väl börjar brinna, men det är inte lika explosivt.

Bild 335344

Lars vill också varna för gasol, en brandfarlig gas som man bör ha stor respekt för. Om gasol läcker ut i en båt sjunker gasen och kan antändas på samma sätt som bensinångor, och dessutom är gasolen farlig för att den tränger undan syret i ruffen. En gasolvarnare bör absolut finnas i alla båtar som har gasol i kök eller värmare.

T-sprit är heller inte ofarligt. Det kan finnas en explosiv gasblandning inne i flaskan.

- Fyll aldrig t-sprit då det finns en låga i närheten. Det kan bli en häftig antändning då lågan slår in i flaskan, som kan explodera.

Slutligen rekommenderar Lars att brandsläckare och brandfilt placeras så de finns nära till hands ifall en olycka ändå inträffar. Lås dig inte vid att branden måste släckas.

- I vissa lägen är det bättre att kasta det brinnande föremålet över bord.

Värt att veta om försäkringar
Brandskada
Båtförsäkringar säljs normalt som helförsäkring och då omfattas brand. Om båten brandskadas ersätter försäkringen reparation av skadorna. Exakt hur skadorna värderas och hur ersättningen betalas ut kan variera mellan bolagen.

Jacob Enestad på Svenska Sjö förklarar att om detaljer måste bytas ut mot nya i samband med reparation så kan det innebära att båtägaren får betala en delkostnad. Svenska Sjö har inga fasta avskrivningsregler utan tittar på skick och marknadsvärde.

- Om till exempel motorn behöver bytas ersätter vår försäkring en begagnad motor av samma typ och skick.

Utrustning
Försäkringen omfattar normalt den utrustning som behövs för att använda och framföra båten. Elektrisk navigations- och kommunikationsutrustning som gps, plotter, digitala sjökort, ekolod, vhf och fast monterad tv ersätts hos de flesta bolag upp till ett visst maxbelopp. Hos till exempel Alandia ersätts elektronisk utrustning med max 35 000 kronor. Beloppet kan höjas genom en tilläggsförsäkring.

Även säkerhetsutrustning, släpjolle, uppläggningsmaterial, verktyg och reservdelar brukar ingå upp till ett maxbelopp. Läs villkoren och jämför med värdet på din utrustning.

Personliga saker
Hos vissa bolag täcker båtförsäkringen personlig utrustning i begränsad omfattning. Ersättningen varierar mellan bolagen. Svenska Sjö ersätter personlig utrustning som till exempel mobiltelefon, kamera och kläder upp till 5 000 kronor. Det finns en tilläggsförsäkring om du vill ha ett högre försäkringsvärde. Alandia har ett annat upplägg där personlig egendom som exempelvis kläder, smycken, kamera och dvd-spelare inte ingår.

De flesta hemförsäkringar har ett bortaskydd som täcker personlig utrustning som tas med hemifrån till båten eller på resa. Maxbeloppet ligger för de flesta bolag på mellan 30 000 och 50 000 kronor.

Om båten brinner upp
Försäkringen ersätter hos de flesta bolag båten med marknadsvärdet. Ersättningen kan inte bli högre än försäkringsbeloppet. Däremot kan den bli lägre om båtar av samma typ säljs i en lägre prisklass. Röjning och bortforsling av rester ersätts normalt också av försäkringen.

Aktsamhetskrav
För att försäkringen ska gälla ställs krav på normal aktsamhet. Kraven framgår av villkoren och kan gälla sådant som hur bränsle får förvaras och hanteras ombord. Det kan också finnas krav på hur kok-, värme- och kylanläggningar ska vara installerade. Att ha en godkänd och funktionsduglig brandsläckare ombord på båtar av viss storlek eller med viss utrustning tillhör också normala aktsamhetskrav.

Om en olycka inträffar eller förvärras av att man inte följt säkerhetsföreskrifterna kan ersättningen sättas ned.

Av: Text Jessika Ericsson Foto Lars Ericsson

Faktaruta


TIPS - koll på villkoren
På Konsumenternasforsakringsbyra.se kan du själv jämföra huvuddragen i
villkoren hos några av de större försäkringsbolagen. Här kan du göra ett
första urval, men för att hitta den försäkring som är lämpligast för just
din båt behöver du göra en djupdykning i villkoren. Ta reda på vad som
ingår, vilka undantag som finns och vilka maxbelopp bolagen har.
Undvik stigande premier genom att jämföra bolagens villkor och premier varje
år och byt till den mest fördelaktiga.